About

ნათია მაჭარაშვილი

Bio: გამარჯობა 🙂 ვინ ვარ და როგორი ვარ პოსტებიდანაც მიხვდებით 🙂

View complete profile

 

3 thoughts on “About

  1. არსებობს მიზეზები რის გამოც გვაქვს სურათი რომელიც სტატიაში კარგადაა აღწერილი. იმისათვის რომ შეიცვალოს სურათი საჭიროა გაჩნდეს მიზეზები. თუ მიზეზები გვაქვს პროცესი შეუქცევადია. და ასეც არის, მიზეზები საკმარისია და პროცესიც მიმდინარეობს. მაგამ რამდენად სწრაფად???

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s